Vážené dámy a páni,

 

vítame Vás na stránkach firmy QUALITUM

 

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti QUALITUM je podpora pri budovaní  systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti potravín – hygieny ich výroby, manažérstva kvality zvárania a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v relevantných a bonitných spoločnostiach na Slovensku.

 

Naša podpora spočíva:

 

Spoločnosť QUALITUM vznikla v roku 1997 a postupne sa vyprofilovala na poprednú poradenskú spoločnosť v oblasti zavádzania systému integrovaného manažérstva v zmysle príslušných noriem, ktorý najmä v súčasnej dobe po vstupe našej republiky do Európskej únie stúpa na význame. Najmä systém manažérstva kvality sa stáva štandardom každej prestížnej obchodnej spoločnosti, ale i organizácií poskytujúcich všetky typy služieb. Uvedená skutočnosť sa odrazila už i našej legislatíve, kde v zákone č. 263/1999 Z.z. O verejnom obstarávaní, sa v § 25 od.4 písmeno g) hovorí, že uchádzač o dodávku preukazuje  svoju technickú spôsobilosť certifikátom systému riadenia kvality.

 

Sme presvedčený, že i Vaša spoločnosť sa chce zaradiť medzi akceptovateľných dodávateľov a príjme náš návrh na spoluprácu pri profesionálnom výkone zavádzania a udržiavania systému integrovaného manažérstva vo Vašej organizácií.

 

 

                                                                                  RNDr. Ivan Gašpierik, CSc.

                                                                                               konateľ spoločnosti

 

 

späť