QUALITUM, spol. s r.o.    Bratislava

 

Systém manažérstva bezpečnosti potravín  -  Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca

HACCP

 

Pre zavedenie systému manažérstva bezpečnosti potravín v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 22 000:2006 resp. HACCP je potrebné, aby organizácia vlastnou činnosťou za pomoci poradenskej spoločnosti zdokumentovala a implementovala nasledovné procesy do svojej činnosti:

 

·         Zaviedla riadené dokumentované postupy a záznamy pre systém manažérstva kvality

·         Kreovala team pre bezpečnosť potravín resp. HACCP

·         Charakterizovala svoje výrobky, technologické kroky a kontrolné opatrenia

·         Identifikovala určenie ich použitia

 

Ďalej organizácia musí zabezpečiť:

·         Zostavenia technologickej schému potravinárskej produkcie

·         Identifikovanie všetkých nebezpečenstiev, ktorým sa musí zabrániť, ktoré sa musia vylúčiť alebo znížiť na prijateľnú úroveň (analýza nebezpečenstiev)

·         Identifikovanie rozhodujúcich kontrolných bodov v tom kroku alebo krokoch, v ktorých je nutná kontrola na zabránenie alebo vylúčenie nebezpečenstva alebo na jeho zníženie na prijateľnú úroveň

·         Určenie kritických limitov v rozhodujúcich kontrolných bodoch, ktoré pre zabránenie, vylúčenie alebo zníženie identifikovaných nebezpečenstiev oddeľujú prijateľnosť od neprijateľnosti

·         určenie a zavedenie účinných postupy monitorovania v rozhodujúcich kontrolných bodoch

·         určenie nápravných opatrení, ak monitorovanie ukáže, že určitý rozhodujúci kontrolný bod nie je pod kontrolou

·         určenie postupov, ktoré sa musia pravidelne vykonávať na overovanie účinného fungovania opatrení vytýčených v predošlých odsekoch

·         určenie dokumentov a záznamov zodpovedajúcich druhu a veľkosti potravinárskeho podniku na preukazovanie účinného uplatňovania opatrení vytýčených v predošlých odsekoch najmä programu podpory bezpečnosti potravín a plánov HACCP

 

Je veľmi vhodné, keď je v organizácií už zavedený systém manažérstva kvality resp.  sa paralelne zavádza so systémom manažérstva bezpečnosti potravín resp. HACCP.

 

 

späť