QUALITUM, spol. s r.o.    Bratislava

 

Systém environmentálneho manažérstva  -  Požiadavky

 

 

Pre zavedenie systému environmentálneho manažérstva v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 14 001:2004 je potrebné, aby organizácia vlastnou činnosťou za pomoci poradenskej spoločnosti zdokumentovala a implementovala nasledovné procesy do svojej činnosti:

 

·         Vedenie spoločnosti vytváralo a zodpovedalo za environmentálnu politiku

·         Spoločnosť musí vytvoriť implementovať a udržiavať postupy:

·         na identifikáciu environmentálnych aspektov jej činností, výrobkov a služieb, v rámci definovaného predmetu (oblasti platnosti) systému environmentálneho manažérstva, ktoré môže riadiť a ovplyvňovať tak, že ich zohľadňuje pri plánovaných alebo nových udalostiach, alebo nových, alebo modifikovaných činnostiach  výrobkoch a službách a

·         na určenie tých aspektov, ktoré majú alebo môžu mať významný vplyv (vplyvy) na životné prostredie (t.j. významné environmentálny aspekty).

·         Organizácia musí zdokumentovať tieto informácie a udržiavať ich aktuálne.

·         Organizácia musí zabezpečiť, že významné environmentálne aspekty zohľadňuje pri vytváraní, implementovaní a udržiavaní jej systému environmentálneho manažérstva.

·         Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať postupy:

·         na identifikáciu a prístup k príslušným právnym požiadavkám a iným požiadavkám, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a vzťahujú sa na jej environmentálne aspekty, a

·         na určenie, ako tieto požiadavky použije na jej environmentálne aspekty.

·         Organizácia musí zabezpečiť, že tieto príslušné právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť berie do úvahy pri vytváraní, implementovaní a udržiavaní jej systému environmentálneho manažérstva.

·         Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať zdokumentované dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele na relevantných funkciách a úrovniach organizácie.

·         Dlhodobé a krátkodobé ciele musia byť merateľné všade, kde je to prakticky možné, a musia vyhovovať environmentálnej politike vrátane záväzkov na prevenciu znečisťovania, na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a na sústavné zlepšovanie.

·         Pri stanovovaní a preskúmavaní dlhodobých cieľov a krátkodobých cieľov organizácia musí zohľadňovať právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť a svoje významné environmentálne aspekty. Taktiež musí zvažovať svoje technologické možnosti, finančné, prevádzkové a obchodné požiadavky a názory zainteresovaných strán.

·         Organizácia musí vytvárať, implementovať a udržiavať programy(programy) na dosahovanie dlhodobých cieľov a krátkodobých cieľov. Program (programy) musí (musia) obsahovať:

·         určenie zodpovednosti za dosahovanie dlhodobých cieľov a krátkodobých cieľov pre relevantné funkcie a úrovne organizácie;

·         prostriedky a časový rámec, v ktorom sa majú dosiahnuť.

 

 

Je veľmi vhodné, keď je v organizácií už zavedený systém manažérstva kvality resp.  sa paralelne zavádza so systémom environmentálneho manažérstva.

 

späť