QUALITUM, spol. s r.o.    Bratislava

 

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  -  Požiadavky

 

 

Pre zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle medzinárodnej normy OHSAS 18 001:2007 je potrebné, aby organizácia vlastnou činnosťou za pomoci poradenskej spoločnosti zdokumentovala a implementovala nasledovné procesy do svojej činnosti:

 

·         Vedenie spoločnosti vytváralo a zodpovedalo za politiku  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

·         Organizácia musí zaviesť a dodržiavať postupy pre neustálu identifikáciu nebezpečenstva, odhad rizika a riadenie rizík a pre zavádzanie potrebných kontrolných opatrení. Postupy musia zahrňovať:

·         rutinné a nerutinné činnosti;

·         činnosti všetkých pracovníkov, ktorí majú prístup na pracovisko (vrátane subdodávateľov a návštevníkov);

·         zariadenia pracoviska, či už poskytnuté organizáciou alebo inými.

·         Organizácia musí zabezpečiť, aby sa výsledky hodnotení a vplyvy riadiacich prvkov brali do úvahy pri stanovovaní cieľov BOZP. Takúto informáciu musí organizácia zdokumentovať a neustále aktualizovať. Metodika organizácie na identifikáciu nebezpečenstva a odhadu rizík musí:

·         byť definovaná s ohľadom na jej rozsah, povahu a načasovanie, aby sa zabezpečilo, že je viac proaktívna než reaktívna;

·         zabezpečiť  klasifikáciu  rizík  a identifikáciu  tých,  ktoré  majú  byť  eliminované,  alebo  riadené  opatreniami spoločnosti

·         byť v súlade s prevádzkovou skúsenosťou a spôsobilosťou zavedených opatrení na riadenie rizík;

·         zabezpečiť vstup do stanovovania požiadaviek na zariadenia, identifikácie potrieb školení a/alebo zlepšenia prevádzkového riadenia;

·         zabezpečiť monitorovanie požadovaných činností, aby sa zaistila efektívnosť a načasovanie ich zavedenia.

·         Organizácia musí zaviesť a udržiavať postup na identifikáciu a prístup k zákonným a iným požiadavkám BOZP, ktoré sa na ňu vzťahujú.

·         Organizácia musí udržiavať tieto informácie v aktualizovanom stave. Organizácia musí príslušné informácie o zákonných a iných požiadavkách oznamovať svojim zamestnancom a iným príslušným zainteresovaným stranám. Organizácia musí stanoviť a udržiavať zdokumentované ciele bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú príslušnú funkciu a úroveň v rámci organizácie. Počas zavádzania a skúmania (revízie) svojich cieľov organizácia musí viať do úvahy svoje zákonné a iné požiadavky, svoje nebezpečenstvá a riziká BOZP, svoje technologické možnosti, svoje finančné , prevádzkové a obchodné (podnikateľské) požiadavky a názory zainteresovaných strán. Ciele musia byť v súlade s politikou BOZP, vrátane záväzku na neustále zlepšovanie sa.

·         Organizácia musí zaviesť a udržiavať program manažérstva BOZP na dosahovanie cieľov. Program musí obsahovať dokumentáciu:

·         určenie zodpovednosti a právomoci pre dosiahnutie cieľov na príslušných funkciách a úrovniach organizácie; a

·         časový plán a prostriedky na dosiahnutie cieľa .

·         Program manažérstva BOZP musí byť podrobený preskúmaniu v pravidelných a naplánovaných intervaloch. Program BOZP, tam kde je to potrebné, musí byť doplnený tak, aby zahŕňal zmeny v činnostiach, výrobkoch, službách alebo v prevádzkových podmienkach organizácie.

 

Je veľmi vhodné, keď je v organizácií už zavedený systém manažérstva kvality resp.  sa paralelne zavádza so systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

 

späť