QUALITUM, spol. s r.o.    Bratislava

 

Systém manažérstva kvality  -  Požiadavky

 

 

Pre zavedenie systému manažérstva kvality v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009 je potrebné, aby organizácia vlastnou činnosťou za pomoci poradenskej spoločnosti zdokumentovala a implementovala nasledovné procesy do svojej činnosti:

 

·         Zaviedla riadené dokumentované postupy a záznamy pre systém manažérstva kvality

·         Vedenie zodpovedalo za politiku  a ciele kvality a jej plánovanie

·         Zabezpečila zdroje (ľudské a materiálne) pre systém manažérstva kvality

·         Vedenie preskúmalo systém manažérstva kvality s dôrazom zamerania na zákazníka

·         Mala definované zodpovednosti, právomoci, komunikáciu, kompetentnosť a výcvik pracovníkov i s príslušnou infraštruktúrou spoločnosti

·         Vo vlastnej produkčnej činnosti organizácie manažovať (činnosti ktoré spoločnosť nevykonáva je možné zo zavádzania systému manažérstva kvality tieto neuplatniť):

·         Plánovitosť činnosti

·         Vzťahy a komunikácia so zákazníkom – jeho požiadavky a ich preskúmanie

·         Manažovanie navrhovania a vývoja nových produktov

·         Manažovanie nakupovania, hodnotenie a manažovanie dodávateľov

·         Manažovanie, validácia a ochrana procesov a poskytovaných služieb vrátane majetku zákazníka  – ich  identifikácia a sledovateľnosť

·         Manažovanie meracích a monitorovacích zariadení

·         Zabezpečila meranie a monitorovanie postupov a procesov spoločnosti

·         Vykonávala kontrolu, auditovanie procesov, produktov a systému manažérstva kvality v súvislosti so  spokojnosťou  zákazníka

·         Mala pod kontrolou nezhodné produkty a vykonávala analýzu všetkých získaných údajov

·         Trvalé zlepšovala systém manažérstva kvality a vykonávala nápravnú a preventívnu činnosť

 

 

 

späť